به یاری سبزتان نیازمندیم

به نام پروردگار مهربان به یاری سبزتان نیازمندیم تا بتوانیم به جایی برسانیم انرژی روز دنیا را که در پهنه زیبای ایرانمان کسی نیازمند نماند و بتوانیم به همه نیازمندان ایران زمین کمک رسانی کنیم